Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jtouchmobile/jtouchmobile.php on line 34

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jcemediabox/jcemediabox.php on line 251

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/salamtur/public_html/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jw_disqus/jw_disqus.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jw_disqus/jw_disqus.php on line 33

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/templates/it_newsy3/icetools/default.php on line 21

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/templates/it_newsy3/icetools/default.php on line 275

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/templates/it_newsy3/icetools/default.php on line 285

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jtouchmobile/jtouchmobile.php on line 136
JENNETIŇ BEDEWLERI HAKDA AZ KEM
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/templates/it_newsy3/css_vars.php on line 9
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getOutput() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/mod_date2.php on line 45

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 265

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 292

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 292

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 307

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 307

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 325

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 325

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 413

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 413

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 439

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 439

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 442

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 442

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 445

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 445

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getZoneOffset() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 557

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 977

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 977

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 982

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 982

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 990

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 990

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1028

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1028

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1042

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1042

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1045

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1045

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1048

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1048

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/mod_date2.php on line 49
Aşgabat wagty Anna, 18nji Aprel 2014,
20:44:41

Bizi yzarla


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_socialmedialinks/mod_socialmedialinks.php on line 14
FacebookTwitterYoutubeGoogleFeed

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/salamtur/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/content/jplayer/jplayer.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/content/jw_ts/jw_ts.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/content/jw_ts/jw_ts.php on line 44

JENNETIŇ BEDEWLERI HAKDA AZ KEM

 

Ahal teke atlarynyň dünýädaki ilkinji eldekileşdirilen, iň gadymy şeýlede arassa ganly ýeke täk atlardygyny bilýärmidiňiz?!

Mundan 3000 ýyl ozal Türkmenistanyň häzirki çälklerinde ýaşan massagetler tarapyndan eldekileşdirilipdir.

Aleksandr Makedonskiý biziň topraklarymyza gelip, bu atlary görüp haýran galypdyr. Michael Shafere görä dünýädäki beýleki at jynslary asly ahal teke atyndan gaýdýar. Turkmen atlary arap ýurtlaryna ýaýrap, biraz üýtgeşmä ugrap arap aty, Demirgazyk Afrika gitmegi bilen berberi atlary, Ispanýa getirilmegi bilenem endülus atlary emele geldi (bu Shaferin pikiri)

Hany şul iňlis atlary bardyr. Olaryň nesil daragty tutulýan kitaba seretsek, aňyrsy Osman imperiýasyndan giden üç ata geler. Şolaryň biri arap aty, beýleki ikisi bolsa türkmen aty (ol döwür turkmen aty diýilýärdi) ekeni.

500 ýyl mundan ozal Hazar deňizindäki tajirler tarapyndan ahal teke atlary Russiýa äkidilmäge başlanýar we ruslar tarapyndan uly gyzyklanma we uly isleg bilen garşylanýarlar. Şeýdip ruslar bu atlar bilen tanyşdylar we öz ülkelerinde ýetişdirmäge ýaýratmaga başladylar. Bu at görnüşüni has hem gowulandyrmak üçin iňlis atlary bilen we beýlekiler bilen garyşdyrypdyrlar. Ýöne hiç biri hem gowy netije bermändir. Gowusy beýlede dursun, ahal teke atlarynyň özüne taý gelip biljek bir jyns ýetişdirip bilmändirler. Russiýadan bu atlar has gymmat bahadan Germaniýa satylmaga äkidilmäge başlanýar. Şol sebäpli nemis atlarynyň has hem meşhur Trackhaner atlarynyň asly hem Ahal teke atyndan gaýdýar. ( Bu hakda bu atlaryň nesli ýazylýan kitapda bar)

Hatda Yewropada häli häzire çenli atlaryny ahal teke aty bilen asyllaştyrýarlar.
Her at jynsynyň ýörite nesil daragty ýazylýan resmi kitaplar bar. Ahal teke atynyň nesil daragty 1917 -nji ýylda Moskwada ýazylmaga başlandy. SSSR dargandan soň Häzir biziň döwletimiz tarapyndan dowam etdirilýär. Emma dünýäde bu kitapda ady bolup Moskwadaky kitapda ady bolmasa ahal teke aty diýlip ykrar edilenok. Diňe şol Moskwadaky kitaba seretýärler. Ýogsam Türkmenistan bu atlaryň watany ahyry? Türkmenistandaky bir at özüniň arassa ahal teke atydygyny şol kitabyň üsdi bilen subut etmeli bolýar.

Ahal teke atlarynyň ata babalary: Massaget, Parfiýan atlary, Nisean ( Nusaý atlary) , Persian, Turkoman ýada turkmen we häzir hem ahal teke atlary bolup dowam edýär. Garagum çöli, Türkmenistanyň agyr yklym şertleri bu atlaryň özboluşlylygynyň hut şu günlere çenli, diňe bizde iň gowy derejede saklanmagyna kömek edipdir. Jokrama yssy, gurak we gazaply gyş, gök otlaryň ýylda sanlyja aýda tapdyrmagy bu atlaryň has çydamly bolmagyna getiripdir. Atlary türkmenler guýruk ýagy garylan arpa, ýumurtga bilen hemde hemişe elden besläpdirler. Şaý sepler bilen bezelipdir , dogan dost, maşgalanyň bir agzasy hasaplanypdyr.

Ahal teke aty injejik, çepiksi bedenli, uzyn boýlydyr. Az iýer az suw içer. Açlyga, suwsyzlyga, dagly daşly ýollara, çöle çydamlydyr. Dünýädäki çöl şertlerine iň çydamly atlar ahal teke atlarydyr. Daş görnüşleri gaty üýtgeşikdir, diňe özüne mahsus, başga hiç bir at jynsynda bolmadyk inçelik, nepislik, owadanlyk bilen tapawutlanýar.

Başy hemişe dik, buýsançly, boýny uzyn we inçe bu keýerjekläp duruşy bilen şalara meňzeýär. Janly, parlak gözleri, inçe billiligi, inçe we uzyn aýaklary bar. Gulaklary hem başga at jynslarynkydan biraz uzyn we inçedir. Şol sebäpli bizde gamyşgulak bedewler hem diýilýär. Guýrugy we ýaly( saçy) gysga. Ýaly şeýle hem ýumuşak. Bedeni hemişe yşyldap parlap durandyr. Hereketleri örän rahat, näzik we çepilsi. Tälim berlende beýleki atlara kyn gelen hereketleri aňsatlyk bilen ederler.

Şeýlede duýgulary güýçli, batyr, we örän akyllydyrlar, hatda biraz ketçal häsiýetleri hem bar. Bir adama öwrenişerler, şoňa wepaly bolarlar, we eýesiniň her bir hereketine, göz ümlemesine düşünip biljek derejede duýgurdyrlar.
Jahan urşy ýyllarynda, açlyk döwürlerinde, soňra bolsa ulaglaryň ýüze çykmagy, sowetleriň bu ugra kän üns bermezligi, kommunizmiň hususy atçylygy gadagan etmesi atlaryň genetik özboluşlylyguna erbet täsir etdi, atlar türkmen durmuşyndaky öňki ähmiýetini ýitirdiler.

Häzir döwletimizde ýenede atlaryň ýetişdirilişine üns berilmäge başlandy. Esasan ýomut we ahal teke atlary ýetişdirilýär. Daýhan birleşiklerinde, döwlet atçylyk toplumlarynda, hatda adamlar öz hususy eýeçiliginde hem at ýetişdirip bilýärler. Öz ýetişdiren atlary bilen döwlet ýaryşlaryna gatnaşyp bilýärler.

Türkmenistan atçylyk ministrligi bolan ýeke täk döwlet. Biliňiz ýaly şu at baýramçylygynda iň owadan at seçildi. Atyň ady Ahal teke, eýesi Tejenmyrad Baýramdurdyýewe döwlet tarapyndan Range Rover berildi. Finala galan on atdan seçilen bu aty dünýäniň iň meşhur at ýetişdirijilerinden toplanan emin agzalar seçdi.

Şu ýerde Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Ruhabat etrabyndaky Halkara atçylyk sport toplymy hakynda hem gysgaça gürrüň bermek isleýän. Toplumyň umumy meýdany 90 gektardan gowrak, merkezi çapuw ýodasynyň uzynlygy 2000 m, ( kiçileri 1800). Toplum bir wagtyň özünde 7000 adamy özüne sygdyryp bilýär, ýaryş bolan günleri orunlar boş galanok. Döwrebap telekommunikasiýa tehnikalary we hemra aragatnaşygy göni alyp görkezilişi üpjin edýär. Şeýle hem toplymyň ähli künjeklerinde oturdylan monitorlarda tomaşaçylar toto pellehananyň we totalizator oýnuň goýumlaryny görüp bilýärler.

Şeýlede toplumda başgada birgiden binalar ( myhmanhanalar, naharhanalar, dynç alyş ýerleri, 500 orunlyl sirk binasy, 800 orunlyk atçylyk sporty binasy we ş.m) bar

Umuman jemläp aýdanymyzda toplum iri halkara ýaryşlary, ýaşlar spartakiadalaryny, dünýä derejesindäki açyk birinjiligi geçirmäge doly mümkinçilik berýär

Güneş

©SalamTurkmen, 2013

 

Teswirler   

 
0 #1 Nurjan 2013-07-02 15:47
dünýäniň 7 täsinliginiň üstüne ýene 1 täsinlik goşmaly bolsa Ahal Teke aty diýärdim mena
Sitata
 

Teswir ýazStrict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 274

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 110

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method modIceVerticalmenuHelper::buildXML() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/libraries/joomla/cache/controller/callback.php on line 159

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 72

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 47

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 68

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 120

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/salamtur/public_html/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 120