Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jtouchmobile/jtouchmobile.php on line 34

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jcemediabox/jcemediabox.php on line 251

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/salamtur/public_html/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jw_disqus/jw_disqus.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jw_disqus/jw_disqus.php on line 33

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/templates/it_newsy3/icetools/default.php on line 21

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/templates/it_newsy3/icetools/default.php on line 275

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/templates/it_newsy3/icetools/default.php on line 285

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/system/jtouchmobile/jtouchmobile.php on line 136
Türkmeniň toýuna barýan - 2
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/templates/it_newsy3/css_vars.php on line 9
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getOutput() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/mod_date2.php on line 45

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 265

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 292

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 292

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 307

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 307

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 325

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 325

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 413

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 413

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 439

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 439

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 442

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 442

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 445

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 445

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getZoneOffset() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 557

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 977

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 977

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 982

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 982

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 990

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 990

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1028

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1028

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1042

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1042

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1045

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1045

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1048

Strict Standards: Non-static method modDate2Helper::getSeparator() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1048

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/helper.php on line 1120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_date2/mod_date2.php on line 49
Aşgabat wagty Çarşenbe, 16njy Aprel 2014,
13:34:39

Bizi yzarla


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_socialmedialinks/mod_socialmedialinks.php on line 14
FacebookTwitterYoutubeGoogleFeed

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/content/jplayer/jplayer.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/content/jw_ts/jw_ts.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/plugins/content/jw_ts/jw_ts.php on line 44

Türkmeniň toýuna barýan - 2

 

turkmenin toyuna baryan surat 2Aşgabatda... 

Gudaçylyga diňe zenanlar ýagny, oglanyň ejesi, ýeňňeleri, gyz doganlary gidýär. Erkek kişi muňa garyşanok. Gyzlaryň galyňy gaty gymmat, toý etmek ondanam çykdajyly. Ýagny, okan, işläp ýören bir gyzyň nyrhy 5 müň dollar töweregi. Munuň üstüne gyzylyň puluny goş, jübiňi ýakýa. Atgulak diýlen zat bar, aý ol-a indi, beýlekilere garanyňda göze-de görnüp duranok. Orta gürpden maşgala bolsaň-a, hökmän karz almaly edýär. Döwlet tarapyndan täze öýlenjeklere we öýlenenlere ýeňilleşdirilen karz hem berlip başlandy. Bu azda-kände ýaş çatynjalara kömek edýär. 


Şu galyň meselesi toýdan soň ýaşlaryň işini görýär, karzlaram şolar ýapmaly bolýa sebäbi. Gyzyň ene-atasy şony hem göz öňünde tutsalar, hem-ä oglan tarapa, hemem öz gyzlarynyň oňat ýaşamagy üçin alada etdikleri bordy. Geljekde öý almaly, aýry çykmaly, iýibem içmeli ahyry. 

Bulara garamazdan paýtagtda iň döwrebäp türkmen toýuny görmek mümkindir. Oglan göýä iki gezek toý edýän ýalydyr bärde. Sebäbi gyz tarapyň edýän toýuna-da gatnaşýar. Bu ýerde bu däp haçan nädip başlany belli däl welin, oglan bilen gyz bileje tä toýuň başyndan ahyryna çenli oturýar. 

Gyz ilki bilen toý sagadyndan azyndan 3 sagat öň saçyny oňartmaga, fatasyny geýmäge gidýär. 1-2 sagatlyk iş edinenden soňra taýyn bolan gyzy, ýigit bezelen maşynly alyp gaýdýar we toý mekana gidýänçälerem, foto studialara baryp, her dürli bolup surata düşýärler. Soňam toý mekana tarap ugraýarlar. 

Gyz tarapyň toýuna esasan-da, gyz öýüniň garyndaşlary barýar. Oglan azrak bolýar. Oglan tarapdanam gepleşişlerine görä 20-30 adamdan geçenok. Ýigidiň dost-ýarlaram barýar azrak. Onsoň toý dabarasy, adaty oglan toýy ýaly dowam edýär, çykyp gutlaýarlar, tans oýnaýarlar, şagalaň... 

Toýdan soň, gelin bilen ýigit isleglerine görä paýtagtyň belli başly yerlerine, mysal üçin Garaşsyzlyk binasy, Ylham seýilgähi, Altyn Asyr seýilgähi, Atamyrat aga seýilgähi ýaly ýerlere baryp surata düşüp gaýdýarlar. Soňam oglan gyzy öýlerine eltip gaýdýar. 

Ertesi irden sagat 10-11-lere oglanyň öýünden gelnalyjy kejebe gyzyň öýüne tarap ugraýar. Ugramankalar ýaşulyrak biri ak pata berip goýberýär. Baryşlaryna-da, bärden signal berip, gyzyň öýündäkileriň ýüreklerini çalt-çalt urdurýarlar. Ýigidiň özi öýe ýakyn bir ýerde maşyndan düşüp, geljekki gelnine garaşyp durýar. 

Oglanyň dostlary ilki bilen gyz öýüniň gapysyny açmak üçin garawullara, ýagny, gyzyň ýeňňelerine bäş manat tutdurmaly. Olaram baý näz edýärler-ä. Gapy açylansoňam çemedan diýen bir zat bar. Ony almak üçinem gyzyň joralaryny yrmaly bäş manat bilen. Çemedanlarda gyzyň goşlary hem-de bir ýörite çemedanda bolsa gury iymişdir şokoladlar doludyr. Agşamlary ikiçäk galanda hezil edip iýmek üçin. Bu aslynda gowy däp, sebäbi oglana energiýasy köp iýmitler iýmelidir. 

Aý garaz gyzy agladyp çykarýarlar öýden, näme indi gyzlyk dünýäsi gutarýar, ataň öýi ýok. Ýaýnap gezip bilmeýäň. Müň därli azap bilen ýetişdiren gyzyň, indi biriniň gelini bolmak üçin gidip barýar. Gyza-da biri ak pata berip goýberýär. Gyzy öýünden oglanyň ýeňňesi alyp çykýar. 

Gelin özi üçin bezelen maşyna münýär. Şol maşynyň öňüne bolsa ýigidiň ýeňňesi münýär. Ýolda gelýärkäler tolgunyp garaşyp duran oglanam ýatdan çykarman maşyna mündürip, gezmäge başlaýarlar. 

Aşgabatda gelin maşynyň yzyny ysgamaly diýlen däp döräpdir soňky 5-6 ýylda. Ýagny beýleki maşynlar, şoň yzyndan gitmek üçin ýaryşýarlar. Ýolda oýun edýän maşynlar bar. Gaty sürýän blotnoýlar diýjekmiň, aýnadan göwresini çykaryp barýanlar diýjekmiň aý garaz bolşuny görä gyzyklydyr-da... 

Bular ýokarda sanap geçen ýerlerime , has dogrusy, şäheriň owadan ýerlerine baryp surata düşýärler, tans edýärler. Sazyny bolsa garmoşka, dep, tüýdük üçlüsi çalýar. Oglanlaryň çalýan sazy hem hemme toýda diýen ýaly birmeňzeşdir. Näme ony diňläp duran barmy, tans eder ýaly birzat bolsa bolanydyr-da. 

Öýlän wagty gelini oglanyň öýüne getirýärler. Maşyndan düşürip gelni gaýyn ejesi garşy alýar. Maşyny bolsa, üzärlik ýakyp, şonuň üstünden geçirýärler. Bu-da erbet zatlary kowsun diýmekdir. 

Gelni öýe alan wagtlary elini ýaga, una bulaýarlar üç gezekden. Soňam törde oturan ýeňňesine serpaý ýapyp, ýerine täze gelni oturdýarlar. Öňüne-de bäbejik berýärler. 

Myhmanlara bolsa günortanlyk nahar çekilýär, esasan-da ýarma, palaw, dograma. Şular Aşgabatda iň köp bişirilýän naharlardyr. Garynjyklary doýan myhmanlar agşamky boljak toýa taýynlyk görjekler öýli-öýüne, galanlaram işli-işine dargaýar. 

Ýalňyşmasam dini nika şol arada gyýylýan bolmaly. Her kim dagansoň molla çagyryp, oglanyň hem gyzyň şaýatlary bolup bir otagda nika gyýylýar. Molla okap otyrka gadymy ýalňyş däpden gelýän gaýçy şakyrdatma däbi bar. Biri şol gaýçyny kesip oturýar, nämemiş, erbet zatlary ýok edýärmiş. Gyýmak sözüniň bir manysy hem kesmek diýmekdir. Ýagny, gaýçy bilen kesilýär diýjek bolýanydyr-da. Yzyndanam nika şerbeti içilýär. Ilki oglan, soň gyz içmeli. Gelin ýigidiň içen ýerinden içmelimiş bu şerbeti. Bir okara teňňe taşlap içirýärler. Teňňäniň näme aňladýandygyny bilýänem ýokdur ýa gaty azdyr. 

Dem-dynç alnandan soňra oglanyň geýinmegi problema däl welin, gyz ýene-de wagtyndan 3 sagat öň salona gidip saçyny oňardýar, fatasyny geýýär. Bu gezekki çykdajy oglan tarapa degişlidir. Gyzy salondan alýan ýigit, edil gyz toýunda bolşy ýaly aýlanyp, toý mekana gelýärler. Toý adatça sagata 19:00-da gyzgalaňly başlaýar we sagat 10:30-a çenli dowam edýär. 

Bu toýuň adaty şeýle: tans bolmaly, söz berilmeli, tort kesilmeli, käbir toýlarda nika ýüzügi dakylmaly, oglan bilen gyz ýörite tans oýnamaly. 

Tamada söz gezegini gezekli-gezegine her kime berýär. Islän tans oýnaýa. Toýuň ahyrynda bolsa süýjülik torty diýen bir dabara geçirilýär. Ýigit bilen gyz orta çykyp, ullakan toý tortuny kesip biri-birlerine, yzyndan ene-atalaryna, doganlaryna iýdirýärler. Ýigidiň dostlary şampan açýar. Bu-da adata öwrülipdir. 

Soňundanam iki bolup, mylaýymja aýdymyň aýtmagy hem-de daş töweregini gurşap alan ýakynlarynyň aýlanmagy bilen wals tansyny ýerine ýetirýärler. Depeden şar ýagdyrýarlar. Islän ellerine pul tutdurýar. Aý garaz paýtagtyň toýlarynda bolýan zat. Ýene bir zat, tort kesilmezinden öň, toý mekany öz abraýyna görä, ýigit bilen gelniň suratyny portret edip sowgat berýär. Abraýyna görä diýenim, suratyň uly-kiçiligi şoňa bagly bolýar. 

Toý mekandan ýigit bilen gelin çykmankalar ýene bir kiçijek Ýewropa adatyny amala aşyrýarlar. Ýagny gelin elindäki gülüni yzdaky durmuşa çykmadyk gyzlara tarap zyňyp goýberýär. Şol güli kim gapsa, göýä indiki durmuşa çykma gezegi şoňky bolýa(!) 

Toý sowulandan soňra, ýigit bilen gelin öz bezelen maşynjyklaryna münüp, ýokarda sanap geçen ýerlerime aýlanmaga gidýärler. Oglanyň dostlaram olary ýalňyz goýmaýar. Barybam surata düşýärler. Soňam öýe gaýdýarlar. 

Aşgabatda seýrek bolsa-da çemedan açma dabarasy geçirilýär. Ýagny, oglan gelniniň getiren çemedanlaryndan süýji-kökeleri dost-ýarlaryna paýlaýar. Onsoňam yzyndan olary otagdan kowup çykarýar. Eline kemerini alyp, bir çetden urmaga başlaýar. Ahyry olary çykarandan soňra gelni bilen ýeke galýar. 

Ýene-de bir bellemeli zat, toýdan soň öz öýlerine gelmän, otele gidýänlerem azajyk bolsa-da bar. Aşgabatdaky ýagdaýyň biri hem, ertesi gün gelin göni kürteden çykmaýar. Adat boýunça 40 gün kürtäň astynda gezmeli. Ýöne kürteleriň bahasam eliňi ýakyp barýa. Kireýne aljak bolsaň, azyndan 1000 dollar tölemeli. Şol sebäpli 1 hepde, 10 gün kürteli gezýär. Gelin çagyryşyk bolýar, ýagny, myhmançylyga çagyryp, sowgatjyk berip goýberýärler, ýigidiň ýakynlary. 

Toý mekanlardyr bagşylaryň bahasy barada kelam agyz aýtjak bolsak, onda ýagdaýlar şeýleräk. Ortaça toý mekanda toý berjek bolsaň, bahasy 2-3 müň dollara barýar, bagşynyň ýagdaýy bolsa 700-800 dollardan başlaýar. Abraýly, adygan bagşylar bolsa 1300 dollardan 3000 dollara çenli ýetýär. Toý mekanlaryň hem 5-6 müňden 10 müň dollara ýetýänleri bar. Elbetde, her bir türkmen maşgalasy toýuny abraýly edip beresi gelýär, bar gazananjasyny dökýär. Ýaňky sanan bahalarym Aşgabat üçin şeýle. Welaýatlarda arzandyr. 

Soňky günler Aşgabatda öýüň ýanynda palatkada toý berýänler köpelip ugrady. Bolmasa, onça çykdajyny göze alar ýaly däl. Sebäbi toý sowulandan soňra, karzyň galypdyr, bergiň başyňdan agdyk, bular hiç kimiň aňyna-da gelmez. 

Aşgabatda resmi nikadan islendik wagtda geçmek bolar. Welaýatlarda öňden bäri şeýdilýän-de bolsa, paýtagtda, resmi nikandan gelnalyjy gününe gabatlap geçýärler. Şol ýerde hem resmi tarapdan ýigit bilen gyz nika baglaşandyklary hakyndaky şahadatnamany alýarlar. 

Maşgalaňyz agzybir, ojagyňyz abat bolsun, eý, ýaş çatynjalar! 

Ertir Ahalyň toýunda duşuşýançak häzirlikçe sagboluň!... 

Ýunus Ýakupogly 

©SalamTurkmen, 2012

Teswirler   

 
0 #2 Raleigh 2014-03-12 21:51
garcinia cambogia extract Paving armed forces can as well exist immensely
aged future intended for the purpose of constructing a
driveway as it dynamically helps people to adapt the superficial parts of their homes in a incredibly fashionable and fashionable practice.
A driveway that is constructed in a fashionable process in fact grabs the attention of the
guests and leaves a helpful accident in their minds. Getting a driveway built in your house control found to survive infuriating calculated intended
for some as it involves a great amount of time and it can
verify to survive costly by the side of times and it tends to
become repetitive predestined for people by the side of times and they are accurate to some height.

There is completely refusal reservation that having an impressive driveway
constructed in your house provides that compelling appeal that leaves the guests spell bounded.
garcinia cambogia extract
Sitata
 
 
0 #1 Lucas 2014-02-27 15:13
garcinia cambogia reviews It is best to take part in a contest for among
the finest blogs on the web. I will suggest this web site!

garcinia cambogia reviews
Sitata
 

Teswir ýazStrict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 274

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 110

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method modIceVerticalmenuHelper::buildXML() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/libraries/joomla/cache/controller/callback.php on line 159

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 72

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/salamtur/public_html/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 47

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 68

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/salamtur/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/libs/menucore.php on line 277

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 120

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/salamtur/public_html/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/salamtur/public_html/modules/mod_ice_verticalmenu/helper.php on line 120